Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radom na lata 2017 – 2031”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zmianami), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zmianami), uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia

Konsultacje społeczne trwały od 21.02.2023 r. do 13.03.2023 r. ( 21 dni).

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radom na lata 2017 – 2031”.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  1. ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw” . Dokument zostanie udostępniony w:

– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,

– Strona www.konsultacje.radom.pl,

– bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

b) zbieranie uwag i wniosków poprzez:

– wypełnienie formularza, w wersji elektronicznej i przesłanie go na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

– Ustnie do protokołu w punkcie konsultacyjnym – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104).

c) dyżur konsultacyjny dla mieszkańców w dniach:

  • 23.02.2023 r. w godzinach od 15.30 do 17.30 w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104).