Aktualności

Jaki będzie Budżet Obywatelski?
23 sty 2023

Rada Miejska przyjęła 17 stycznia 2023 r. uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia.

Uchwała nr LXXXVIII/839/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia określa zasady prowadzenia tych szczególnych konsultacji społecznych na każdym etapie: począwszy od zgłaszania wniosków, poprzez ich weryfikację i głosowanie po ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do realizacji.

W porównaniu z tegorocznym Budżetem Obywatelskim mamy kilka zmian. Jedna z najważniejszych to powrót do podziału wniosków na trzy kategorie kwotowe. Jest to możliwe dzięki zmianie ustawy o samorządzie gminnym i przywróceniu sprawdzonego rozwiązania. To ważne, aby małe lokalne inicjatywy nie musiały bezpośrednio rywalizować z dużymi projektami inwestycyjnymi – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, 20 proc. ogólnej puli pieniędzy zostanie przeznaczonych na realizację projektów o szacunkowej wartości do 100 tys. złotych. Na projekty od 100 tys. do 600 tys. zł będzie zarezerwowanych 30 proc. środków, a pozostała suma na projekty o wartości powyżej 600 tys. zł. Zapisy ustawy o samorządzie gminnym uniemożliwiają natomiast wyodrębnienie kategorii instytucjonalnej, obejmującej np. wnioski składane przez placówki oświatowe.

Zadeklarowany szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać 25% puli pieniędzy przeznaczonych na daną kategorię. Oprócz terenów gminnych będą mogły to mogły być także działki nie będące własnością gminy, ale co do których gmina ma prawo dysponowania.

Po uprawomocnieniu uchwały zarządzeniem prezydenta zostanie ogłoszona edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Biorąc pod uwagę terminy, na przełomie lutego i marca powinien rozpocząć się nabór wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia. Na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. zł, czyli ustawowe 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym przed daną edycją sprawozdaniu z wykonania budżetu.