Budżet Obywatelski 2025

Wysokość Budżetu Obywatelskiego 2025 – 7 458 764,34 zł

Środki Budżetu Obywatelskiego 2025 zostają podzielone na trzy kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy:
1) Projekty o szacunkowej wartości do 100 000 zł włącznie – 2 237 629,30 zł zł,
2) projekty o szacunkowej wartości od powyżej 100 000 zł do 600 000 zł włącznie – 2 237 629,30 zł,
3) projekty o szacunkowej wartości powyżej 600 000 zł – 2 983 505,74 zł.

Harmonogram
Zgłaszanie projektów będzie możliwe od 1 lutego do 1 marca 2024 r.
Głosowanie na projekty w terminie od 21 czerwca do 7 lipca 2024 r.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą spełniać następujące wymogi formalne:

1) zgłoszenie na odpowiednim formularzu, z wypełnionymi polami oznaczonymi jako wymagane,

2) formularz zawiera uzupełnioną listę poparcia, zawierającą podpisy co najmniej 3 mieszkańców Radomia, innych niż wnioskodawca, popierających dany projekt,

3) złożenie w terminie określonym w harmonogramie,

4) złożenie w wyznaczonych punktach konsultacyjnych bądź przez stronę internetową poświęconą radomskim konsultacjom społecznym,

5) zadeklarowany koszt realizacji projektu, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, nie przekracza 20% wysokości środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski,

6) zgodność założeń z wymogami ogólnodostępności projektu,

7) do projektu zlokalizowanego na terenie zamkniętym, bądź spełniającego podstawową misję podmiotu wskazanego jako realizujący zadanie, załączono zgodę na udostępnianie obiektu,

8) projekt zawiera określoną lokalizację (nr działki, adres) lub wskazanie lokalizacji na mapie.

W przypadku braków formalnych projektu wnioskodawca projektu musi je uzupełnić w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o rodzaju i ilości braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków przez wnioskodawcę podtrzymuje negatywną ocenę formalną projektu.

Stałe punkty konsultacyjne:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15 (Kamienica Deskurów).

Formularz

Harmonogram

Zgoda zarządzającego